คณะทั้งหมด

Faculty Logo

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering
68 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

School of Architecture, Art, and Design
22 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

School of Industrial Education and Technology
28 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

School of Agricultural Technology
12 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะวิทยาศาสตร์

School of Science
23 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Information Technology
7 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

School of Food Industry
8 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะบริหารธุรกิจ

KMITL Business School
9 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะศิลปศาสตร์

School of Liberal Arts
5 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine
2 หลักสูตร
Faculty Logo

คณะทันตแพทยศาสตร์

School of Dentistry
1 หลักสูตร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่