คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

School of Industrial Education and Technology

School of Industrial Education and Technology Logo

อัตราการสำเร็จการศึกษา

78.71%
100%
0%
84.64%

อัตราการได้งานทำ

94.94%
0%
100%

ความพึงพอใจของนายจ้าง

85.05%
0%
100%
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย
บาท
ต่อภาคเรียนการศึกษา
เงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษา
ต่อเดือน
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
เท่า
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย
ร้อยละ
อัตราส่วนนักศึกษาที่ผ่านระดับ B2
ร้อยละ

หลักสูตร (28)

ค.อ.บ.ครุศาสตร์เกษตร

Bachelor of Science in Industrial Education Program in Agricultural Education
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ค.อ.บ.ครุศาสตร์วิศวกรรม (5ปี)

Bachelor of Science in Industrial Education Program in Engineering Education
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5ปี)

Bachelor of Science in Industrial Education Program in Interior Environmental Design
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ค.อ.บ.ครุศาสตร์การออกแบบ (5ปี)

Bachelor of Science in Industrial Education Program in Design Education
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ค.อ.บ.สถาปัตยกรรม (5ปี)

Bachelor of Science in Industrial Education Program in Architecture
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ทล.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Electronics Technology (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ทล.บ.บูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ(ต่อเนื่อง)

Bachelor of Technology Program in Integrated Innovation for Products and Service (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ทล.บ.เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง) (งดรับนักศึกษา)

Bachelor of Technology Program in Agricultural Biotechnology (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

Bachelor of Science Program in Plant Production Technology
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.ม.การศึกษาเกษตร

Master of Science Program in Agricultural Education
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

Master of Science in Industrial Education Program in Electrical Communications Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ค.อ.ม.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Master of Science in Industrial Education Program in Technology of Industrial Design
 • หลักสูตรปี: 2561
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ค.อ.ม.นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

Master of Industrial Education Program in Innovation and Research for Learning
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.คอมพิวเตอร์การศึกษา

Master of Science Program in Computer Education
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ค.อ.ม.การบริหารการศึกษา

Master of Science in Industrial Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Master of Science Program in Science and Technology Education
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ค.อ.ม.นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science in Industrial Education Program in Educational Administration Innovation for Humankind Advancement
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.นวัตเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) (สหวิทยาการ)

Master of Science Program in Innovative Tropical Agricultures
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Master of Science Program in Technology-Enhanced Learning and Innovation
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ปร.ด.การศึกษาเกษตร (งดรับนักศึกษา)

Doctor of Philosophy Program in Agricultural Science Education
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Electrical Engineering Education
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Doctor of Philosophy Program in Technology of Industrial Design
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ค.อ.ด.นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการเรียนรู้

Doctor of Industrial Education Program in Innovation and Research for Learning
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

Doctor of Philosophy Program in Computer Education
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ค.อ.ด.การบริหารการศึกษา

Doctor of Science in Industrial Education Program in Educational Administration
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.นวัตเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Innovative Tropical Agricultures
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Technology-Enhanced Learning and Innovation
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ค.อ.ด.นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Science in Industrial Education Program in Educational Administration Innovation for Humankind Advancement
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัปเดตล่าสุด: 29 มิถุนายน 2023
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่