คณะวิทยาศาสตร์

School of Science

School of Science Logo

อัตราการสำเร็จการศึกษา

86.07%
100%
0%
84.64%

อัตราการได้งานทำ

88.69%
0%
100%

ความพึงพอใจของนายจ้าง

79.67%
0%
100%
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย
บาท
ต่อภาคเรียนการศึกษา
เงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษา
ต่อเดือน
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
เท่า
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย
ร้อยละ
อัตราส่วนนักศึกษาที่ผ่านระดับ B2
ร้อยละ

หลักสูตร (23)

วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Mathematics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor of Science Program in Computer Science
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน

Bachelor of Science Program in Environmental Technology and Sustainable Management
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.เคมีอุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Chemistry
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล

Bachelor of Science Program in Applied Statistics and Data Analytics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Biotechnology
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Microbiology
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม/วท.บ.ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

Bachelor of Science Program in Industrial Physics
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปิดหลักสูตร)

Bachelor of Science Program in Industrial Microbiology (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2559
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ. เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ 2564)

Bachelor of Science Program in Industrial and Engineering Chemistry (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์

Master of Science Program in Applied Mathematics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Master of Science Program in Computer Science
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ

Master of Science Program in Biotechnology
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.สถิติและการวิเคราะห์ธุรกิจ

Master of Science Program in Statistics and Business Analytics
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.สถิติประยุกต์

Master of Science Program in Applied Statistics
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.เคมีประยุกต์

Master of Science Program in Applied Chemistry
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์

Master of Science Program in Applied Physics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

Master of Science Program in Data Science and Analytics
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Doctor of Philosophy Program in Computer Science
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ

Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.เคมีประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Chemistry
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์

Doctor of Philosophy Program in Applied Physics
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัปเดตล่าสุด: 29 มิถุนายน 2023
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่