คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

School of Engineering Logo

อัตราการสำเร็จการศึกษา

84.91%
100%
0%
84.64%

อัตราการได้งานทำ

93.31%
0%
100%

ความพึงพอใจของนายจ้าง

59.3%
0%
100%
จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
คน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย
บาท
ต่อภาคเรียนการศึกษา
เงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษา
ต่อเดือน
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
เท่า
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย
ร้อยละ
อัตราส่วนนักศึกษาที่ผ่านระดับ B2
ร้อยละ

หลักสูตร (68)

วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

Bachelor of Engineering Program in Agri-Intelligence Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย

Bachelor of Engineering in Telecommunications and Network Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

Bachelor of Engineering Program in Mechatronics and Automation Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมขนส่งทางราง

Bachelor of Engineering Program in Rail Transportation Engineering
 • หลักสูตรปี: 2566
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี

Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

Bachelor of Engineering Program in Food Engineering
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ (ควบรวมหลักสูตร) (เสนองดรับนักศึกษา 2563)

Bachelor of Engineering Program in Automation Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Bachelor of Engineering Program in Electronics Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุม (ควบรวมหลักสูตร) (เสนองดรับนักศึกษา 2563)

Bachelor of Engineering Program in Control Engineering
 • หลักสูตรปี: 2559
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ควบรวมหลักสูตร) (เสนองดรับนักศึกษา 2563)

Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมปิโตรเคมี

Bachelor of Engineering Program in Petrochemical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2561
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

Bachelor of Engineering Program in Production Design and Materials Engineering
 • หลักสูตรปี: 2558
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

Bachelor of Engineering Program in IoT system and Information Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Engineering Program in Agro-Industrial Systems Engineering (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Engineering Program in Instrumentation Engineering (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) จากเดิมวิศวกรรมสารสนเทศ 3

Bachelor of Engineering Program in Communications and Electronics Engineering(Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2566
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ) (พหุวิทยาการ)

Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) (multidisciplinary)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Computer Innovation Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมการเงิน (นานาชาติ) (พหุวิทยาการ)

Bachelor of Engineering Program in Financial Engineering (International Program) (multidisciplinary)
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ วิศวกรรมซอต์ฟแวร์ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Software Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ วิศวกรรมพลังงาน (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Logistics Management (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ วิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Engineering Management and Entrepreneurship (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (Continuing Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อม และการจัดการงานก่อสร้าง

Master of Engineering Program in Civil Engineering Environmental Engineering and Construction Management
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

Master of Engineering Program in Food and Agricultural Intelligence Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมเคมี

Master of Engineering Program in Chemical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

Master of Engineering Program in Mechanical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมชีวการแพทย์

Master of Engineering Program in Biomedical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ

Master of Engineering Program in Industrial Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมป้องกันประเทศ

Master of Engineering Program in Defence Engineering
 • หลักสูตรปี: 2566
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ

Master of Engineering Program in Robotics and Computational Intelligence Systems
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (นานาชาติ)

Master of Engineering Program in Automotive and Advanced Transportation Engineering (Multidisciplinary Program) (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมโทรคมนาคม (งดรับ)

Master of Engineering Program in Telecommunications Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมสารสนเทศ (งดรับ)

Master of Engineering Program in Information Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (งดรับ)

Master of Engineering Program in Electronic Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมระบบควบคุม (งดรับ)

Master of Engineering Program in Control Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมการวัดคุม (งดรับ)

Master of Engineering Program in Instrumentation Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Master of Engineering Program in Computer Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมอัตโนมัติ (งดรับนักศึกษา เพื่อปิด)

Master of Engineering Program in Automation Engineering
 • หลักสูตรปี: 2558
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

Master of Engineering Program in Microelectronics Engineering
 • หลักสูตรปี: 2554
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร (เสนองดรับนักศึกษา 2563)

Master of Engineering Program in Agricultural Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน

Master of Engineering Program in Environmental and Energy Engineering for Sustainability
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมการก่อสร้างการจัดการและสิ่งแวดล้อม

Master of Engineering Program in Construction Management and Environmental Engineering
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร

Master of Engineering Program in Food Engineering
 • หลักสูตรปี: 2561
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of Engineering Program in Mechanical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมเคมี

Doctor of Engineering Program in Chemical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมโยธา

Doctor of Engineering Program in Civil Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ

Doctor of Engineering Program in Food and Agricultural Intelligence Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ

Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมชีวการแพทย์

Doctor of Engineering Program in Biomedical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร (เสนองดรับนักศึกษา 2563)

Doctor of Engineering Program in Food Engineering
 • หลักสูตรปี: 2561
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

วศ.ด.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ

Doctor of Engineering Program in Robotics and Computational Intelligence Systems
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(นานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Logistics and Supply Chain Management (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2559
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัปเดตล่าสุด: 29 มิถุนายน 2023
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่