คณะเทคโนโลยีการเกษตร

School of Agricultural Technology

School of Agricultural Technology Logo

อัตราการสำเร็จการศึกษา

85.6%
100%
0%
84.64%

อัตราการได้งานทำ

90.4%
0%
100%

ความพึงพอใจของนายจ้าง

82.27%
0%
100%
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย
บาท
ต่อภาคเรียนการศึกษา
เงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษา
ต่อเดือน
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
เท่า
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย
ร้อยละ
อัตราส่วนนักศึกษาที่ผ่านระดับ B2
ร้อยละ

หลักสูตร (12)

วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

Bachelor of Science Program in Animal Production Technology and Meat Science
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง

Bachelor of Science Program in Innovative Aquatic Animal Production and Fishery Resource Management
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.พัฒนาการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Development
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.นิเทศศาสตร์เกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Communication
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ. การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Landscape Design and Management for Environment
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.การจัดการสมาร์ตฟาร์ม

Bachelor of Science Program in Smart Farm Management
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.ม.เกษตรศาสตร์

Master of Science Program in Agriculture
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.สัตวศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม

Master of Science Program in Animal Industry
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรทางน้ำ

Master of Science Program in Aquacultural Technology and Aquatic Resource Management
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.นวัตกรรมพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร

Master of Science Program in Agricultural Development and Resource Management Innovation (Multidiciplinary Curriculum)
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

วท.ม.การสื่อสารและวิทยาการสารสนเทศทางการเกษตร

Master of Science Program in Agricultural Communication and Informatics
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ปร.ด.เกษตรศาสตร์และการจัดการทรัพยากร

Doctor of Philosophy Program in Agriculture and Resource Management
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัปเดตล่าสุด: 29 มิถุนายน 2023
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่