คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ

School of Architecture, Art, and Design

School of Architecture, Art, and Design Logo

อัตราการสำเร็จการศึกษา

89.61%
100%
0%
84.64%

อัตราการได้งานทำ

88.89%
0%
100%

ความพึงพอใจของนายจ้าง

45.12%
0%
100%
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ย
บาท
ต่อภาคเรียนการศึกษา
เงินเดือนเฉลี่ยของนักศึกษา
ต่อเดือน
อัตราการแข่งขันเฉลี่ย
เท่า
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรเฉลี่ย
ร้อยละ
อัตราส่วนนักศึกษาที่ผ่านระดับ B2
ร้อยละ

หลักสูตร (22)

สถ.บ.สถาปัตยกรรมหลัก

Bachelor of Architecture Program in Architecture
 • หลักสูตรปี: 2566
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture
 • หลักสูตรปี: 2566
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

สถ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม

Bachelor of Architecture Program in Industrial Design
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.นิเทศศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.การถ่ายภาพ

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Photography
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Film and Digital Media
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Landscape Architecture Program
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชันอาร์ต

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Fine Art, Media Art and Illustration Art
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in 3D-Based Communication Design and Integrated Media
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.ประติมากรรมและประติมากรรมเพื่อสังคม

Bachelor of Fine and Applied Arts program in Sculpture and Sculpture for Society
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศป.บ.ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Printmaking and Illustration
 • หลักสูตรปี: 2560
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

วท.บ.สถาปัตยกรรม (นานาชาติ)

Bachelor of Science Program in Architecture (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2563
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

ศล.บ.ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Fine Arts in Creative Arts and Curatorial Studies (International Program)
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

สถ.ม.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน

Master of Architecture Program in Tropical Architecture
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

สถ.ม.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Master of Architecture Program in Interior Architecture
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

สถ.ม.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

Master of Architecture Programme in Industrial Design
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ศป.ม.สาขาวิชาทัศนศิลป์

Master of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ศป.ม.สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์

Master of Fine and Applied Arts Program inDigital Media Design and Motion Pictures
 • หลักสูตรปี: 2562
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ผ.ม.สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม

Master of Urban and Regional Planning Program in Urban and Environmental Planning
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

สถ.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

Master of Architecture Program in Architectural Technology
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาโท

ปร.ด.สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม

Doctoral of Philosophy Program in Environmental Design
 • หลักสูตรปี: 2564
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก

ปร.ด.สาขาวิชาสหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

Doctor of Philosophy Program in Multidisciplinary Design Research
 • หลักสูตรปี: 2565
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
อัปเดตล่าสุด: 29 มิถุนายน 2023
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหน้าจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่